För att snabbare komma
rätt så klickar du på rätt
initialbokstav nedan.

C   D   E   F   G  
H   J   K   L   M  
O   P   R   S   T  
VZ  


Musiktermer
a due för två,
a poco a poco småningom
a prima vista vid första påseendet; från bladet
a quatre mains för fyra händer
a tempo I samma takt som tidigare ; betalning efter någon tid
accelerando så småningom, snabbare,
accompagnato recitativ
ackolad omfattning; klammer som förbinder flera notsystem
affettuoso känslofullt, med värme
allargando avsaktande tempo
alteration kromatisk förändring av en ton
anakrus upptakt i musik o metrik
appassionato lidelsefullt
appoggiato bundet
ardente glödande
ardito käckt, raskt
arioso kort lyriskt inslag
armonioso välljudande
arpeggio på harpvis
arrangera ordna; omarbeta
assai mycket
augmentation anger att notvärdena i en melodi förlängs, t ex till det dubbla
avvalorato med mera liv i föredraget
azione sacra allegoriskt drama med musik; oratorium
ballo dansmelodi
banda larmande musik; slaginstrumenten i en orkester
basso continuo oavbruten basstämma
basso ostinato basstämma, som upprepas genom ett helt musikstycke
battuta taktslag
becarre återställningstecken
ben tenuto dröjande
boutade nyck; fantasistycke , improviserad balett
brioso livfullt, eldigt
bruscamente häftig
cabaletta kort melodisk sats i en aria
calando avtagande i styrka o tempo
calandrone flöjtliknande instrument
calmato lugnt
cantilena sångbar melodi
capriccio livligt musikaliskt fantasistycke
carezzando smekande
carezzevole smekande
cassazione avslutande musikstycke; serenad
chiarezza klarhet
chroma färg; kroma, kromatisk halvton
clavecin musikinstrument, föregångare till pianot
clavus nyckel; tangent på orgel
coda slutsatsen av ett musikstycke
comes följeslagare; greve; följtema till fuga
commodo bekvämt
comodamente eller comodo bekvämt; i makligt tempo
comosso upprört
contristezza sorgmodigt
con variazione med variationer
con vigore med kraft
con vivacita med livlighet
concitato upprört
contano anger paus
contralto altstämman
coperto dämpat
da capo från början
deciso med markerat föredrag
declamando uttrycksfullt
decrescendo avtagande i styrka
deficiendo avtagande i styrka o hastighet
delicatamente el. delicato med utsökt finhet
destra högra handen
determinato beslutsamt
di molto mycket
diapente samma som kvint
diese höjningstecken #
diludium mellanspel
diluendo bortdöende
diminuendo avtagande i tonstyrka
discreto med urskollning
disinvolto otvungen, fri
distinto tydligt
divertimento underhållning; förlustelse; serenad
divertimento underhållning; förlustelse; serenad
divotamente el. divoto andäktigt
doigte försedd med utsatt fingerställning
dolce ljuvt, ömt
dolcissimo mycket ömt
dolendo, dolente klagande
doloroso med smärta
doppio dubbelt
duramente hårt
elegante smakfullt
elegiaco vemodigt
elevato upphöjt
energico med kraftigt föredrag
entrata förspel
equabilmente på samma sätt
eroico hjältemodigt
espansivo brett, fylligt
espirando bortdöende
espressivo uttrycksfullt
estinguendo el. estinto slocknande
etendue utsträckning; röstomfång
etouffe dämpat
falsobordone ackordisk recitation i treklanger i grundläge av en ofta gregoriansk melodi
fastoso stolt, högtidligt
feroce vilt
ferocemente vilt
festivo festligt
fieramente vilt, häftigt
fiero vilt, häftigt
filera knyta nät eller nätlik spets; hålla ut tonen ett helt andetag
flautando flöjtlikt
flebile klagande
fondamento grundval; grundbas
forte starkt
fortissimo så starkt som möjligt
forzando med ökad styrka på en viss ton
forzato med ökad styrka på en viss ton
fresco frisk; muntert, livligt
fuocoso eldigt
furioso häftigt, vilt
gaiamente muntert, lustigt
gaio livligt, muntert
generalbas besiffrad bas
giocoso skämtsamt, lekande
giusto lagom, passande
glee sång för tre eller flera röster
glissando glidande
glissato glidande
gran stor
grandioso storslaget, praktfullt
grazioso behagfullt
guaracha en Kubansk musikgenre i form av burleska och satiriska sånger
harmoni samklang ; överensstämmelse
impetuoso häftigt
incalzando i jagande tempo
innocente oskyldig
intrada kortare förspel
kadens slutfall, harmonisk vilopunkt
kantilena enkel sångbar melodi
kromatisk färgad; skala som rör sig i halvtoner
legato sammanbundet
liscio flytande
madrigalism tonmålning
maggiore större; dur
malinconico melankoliskt, svårmodigt
mancando bortdöende
marziale krigiskt
mediant ters
meno forte mindre starkt
mezzo forte halvstarkt
meno mosso mindre rörligt
mesto sorgset
mineur moll
misterioso hemlighetsfull
moderato lagomt långsamt
molto mycket
morendo bortdöende.
motett en av de äldsta flerstämmiga kompositionsformerna för körmusik a cappella
moto rörelse
non troppo icke för mycket
ondeggiamento böljande rörelse
ondeggiante böljande
ossia fritt val mellan två spelsätt
ostinato ihållande.
ottava oktav
parafrasera omskriva; variation av ett tema
parlando (it. "talande"), sångsätt som närmar sig talet.
parte avdelning; stämma; roll
partita = svit
passionato lidelsefullt
patetico patetiskt
paus uppehåll; uppehållstecken
perdendo bortdöende, avtagande i styrka
perdendosi bortdöende, avtagande i styrka
piacevole efter behag
piangendo klagande
pianissimo mycket svagt
piano svagt
piano pianissimo så svagt som möjligt
pianoforte sammanfattningsnamn på olika former av hammarklaveret
piatti bäcken
pieno full, fullständig
piu forte starkare
piu mosso mera rörligt
piu piano mera långsamt
pizzicato med fingerknäppning
placido lugnt, behagligt
pochette "liten flicka", fickfiol
pochissimo mycket litet
poi sedan, därefter
pomposo ståtligt, högtidligt
portamento glidande övergång mellan två toner
portato med brett föredrag
praeambulum Inledning; förspel
precipitando Ilande
prestissimo så hastigt som möjligt
presto snabbt
principal chef, arbetsgivare; huvudstämma i en orgel
punta spets, hörn, udde; med spetsen av stråken
quieto lungt, stilla
raddoppiato fördubblat
rallentando Allt långsammare
rapido hastigt
rattendo dröjande
rattenuto dröjande
registratur kopiebok; en orgels dragmekanism
religioso fromt
reperkussion återstudsning; upprepad omtagning av en ton
repris återuppförande av teaterpjäs; omtagning
reverie drömmeri; drömmande musikstycke
ribattuta drill som börjar långsamt
rilasciando Avtagande i hastighet
rinforzando med ökad tonstyrka
rinforzato med ökad tonstyrka
ripieno med full kör eller orkester
risoluto med beslutsamt föredrag
risposta den svarande stämman i en fuga
risvegaliato muntert, livligt
ritardando småningom långsammare
ritenuto återhållet långsamt
riverso betecknar att stället även kan läsas bakvänt
rubato fri takt o tempo
saltato hoppande, med hoppande stråke
scherzando skämtsamt, lustigt
scherzo lätt o muntert musikstycke
secco torr; med kort o hårt anslag
seconda volta Andra gången
segno tecken
segue följer
semibrevis helnot
semitonium halvton
semplice enkelt, okonstlat
sempre Alltid, ständigt
sereno muntert, glatt
serio Allvarligt
serioso Allvarligt
sforzando förstärkt, markerat
sforzato förstärkt, markerat
si replica man upprepar
si tace "man tige", paus
si volti vänd om bladet
silenzio paus
sin al fine (omtagen) till slutet
sinistra mano vänstra handen
sino ända till
skala stege, trappa; måttstock; tonstege
smorzando bortdöende
sonat instrumental komposition vanligen för ett eller två instrument och i tre eller fyra satser
sonatin en mindre sonat som oftast är i färre satser, vanligtvis ett övningsstycke.
sonoro fulltonigt
sopra över
sopran diskant; högsta sångstämman hos kvinnor
sostenuto uthållet, utdraget
sotto under
spiccato med hoppande stråke
spiritoso livligt, eldigt
stentando dröjande
stentato dröjande
stesso tempo I samma tempo
strascinado släpande
strepitoso larmande
stretta hastigare tempo
stretto hastigare tempo
stringendo med tilltagande tempo
subito hastigt, plötsligt
sul
svelto fritt otvunget
tacet han tiger, d v s stämman pauserar
tast tangent
tastatur klaviatur
tempestoso stormande
tempo tid; tidsmått ; fart, takt
teneramente ömt
tenuto uthållet
tenzone ordstrid i växelsång
teorb basluta
timoroso ängsligt, tvekande
timpano puka
tirato utdraget
tranquillo lugnt
tremolando bävande
tremolo darrning; snabb upprepning av samma ton
triofante triumferande
triol tre lika långa noter
triolett strof med i regel 8 versrader
tritonus förstorad kvart som överstiger tre heltoner
troppo för mycket
troppo forte för kraftigt
troppo piano för svagt
tumultuoso stormande, förvirrad
tutta la forza med all kraft
un poco något litet
una corda med en sträng
una voce enstämmigt
unanim enstämmig
vibrato darrande, svängande
vigoroso kraftfullt, eftertryckligt
violento häftigt
virginal jungfrulig; klaverinstrument med knäppta strängar
vivace livligt
volubile flyktigt
voluminös omfångsrik; med rik klang
volym del av en bok; kropps omfång; rymdinnehåll; tonvidd